Algemeen

Imkersbond Bonheiden vzw hecht veel waarde aan je privacy en bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Imkersbond Bonheiden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privcacyverklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Imkersbond Bonheiden vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

Imkersbond Bonheiden vzw
Zetel : Grote Doelstraat 1 – 2820 Bonheiden
Ondernemingsnummer BE0848757126

Postadres:
Secretariaat IBB vzw
Valkstraat 69
2860 Sint Katelijne Waver

Of via een bericht met het contactformulier.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Imkersbond Bonheiden vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Imkersbond Bonheiden vzw
 • Het aanbieden van een verzekering BA “Bijen houden”
 • Het aanbieden van een vrijwilligersverzekering bij activiteiten waar U bij helpt
 • Lidmaatschap bij KONVIB/AVIB
 • Het versturen van nieuwsbrieven, maandelijkse tijdschriften en uitnodigingen
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de hiervoor genoemde doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : Naam, Voornaam, Adres, Telefoonnummer, e-mail adres, aansluitingsjaar, rekeningnummer, FAVV Inschrijvingsnummer, aantal Volken;
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum.

Deze website maakt gebruik van foto’s. Deze foto’s zijn een illustratie van onze activiteit(en) of evenement(en) en hieraan zijn geen persoonsgegevens gekoppeld. Door het feit dat u zich niet heeft verzet tegen het nemen van deze foto’s verklaart u zich ondubbelzinnig akkoord om deze foto’s te publiceren op deze website. Deze foto’s zijn niet-gerichte sfeerbeelden en derhalve kan geen privacybelang ingeroepen worden. Niettemin kan het zijn dat u om welke reden dan ook liever niet heeft dat er foto’s van u worden gebruikt. U kan dan schriftelijk vragen om de betrokken foto’s te verwijderen. Zie hoger.

Tijdens een bezoek aan onze gebouwen kan u gefilmd worden door onze beveiligingscamera’s die geactiveerd worden bij beweging (24/24 u). Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de bevoegde overheidsinstanties.

Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die gegevens van de surfer vastleggen. Dit bestandje kan gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren en u kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Deze website gebruikt uitsluitend noodzakelijke en functionele cookies. Deze cookies zijn eigen aan deze website en zijn noodzakelijk om deze website te kunnen bezoeken. Zij zorgen er ook voor dat bepaalde onderdelen kunnen gebruikt worden, vergemakkelijken het functioneren van deze website en zorgen voor een aangenamer surfervaring voor de bezoeker. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming van de gebruiker nodig. Deze website gebruikt dus geen analytische, marketing of trackingcookies.

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties :

 • Koninklijke Vlaamse Imkersbond KONVIB
 • Antwerpse Vereniging voor Imkersbelangen AVIB
 • Vlaams Bijeninstituut VBI

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • de administratie, worden doorgegeven aan het KONVIB en AVIB voor de verzerkering BA "Bijen Houden" en het opsturen van het maandblad KONVIB.
 • de toekenning van Europese subsidies via het FAVV Inschrijvingsnummer en aantal volken (indien gekend) aan KONVIB en AVIB.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Sorry, this website uses features that your browser doesnвЂt support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and youвЂll be all set.